Handvest van de Vincentiaanse Familie

met Geen reacties

I. Oorsprong

Op internationaal niveau kreeg de Vincentiaanse Familie gestalte op 5 september 1996, dag waarop voor een eerste keer het gezamenlijk vieren van het feest van St. Vincent Depaul voorbereid werd. Pater Maloney, Algemeen Overste van de Lazaristen en de Dochters der Liefde, richtte hiertoe in een schrijven aan de verantwoordelijken van de Congregatie van de Missie, van de Dochters der Liefde, van de AIC en van de St.-Vincentiusvereniging op 20 februari 1996 een oproep.

II. Bepaling

Men noemt “Vincentiaanse Familie” het geheel van congregaties en verenigingen die rechtstreeks verwant en/of verwijzen naar de persoon, de spiritualiteit en de leer van de heilige Vincent Depaul. Zij is pastoraal gericht.

III. In België

De Vincentiaanse Familie functioneert in België sedert 5 december 1996.  Zij legt de nodige contacten tussen de verschillende congregaties en verenigingen die beantwoorden aan de hierboven vermelde bepaling met het oog om elkaar beter te leren kennen en samen te werken.  Bij de huidige stand van zaken kan men vaststellen:

 1. Dat de Vincentiaanse Familie unitair is. [1]
 2. Dat zij in de twee taalregio’s, afhankelijk van de situatie, een eigen organisatie en werking hebben.
 3. Dat zij de bestaande congregaties en verenigingen hierna “Instituten” genoemd, kan interesseren.
 4. Dat zij in werkelijkheid enkel samengesteld is door de Instituten die het huidige Handvest onderschijven.
 5. Dat ze een Feitelijke Vereniging is.

IV. Doelstelling 

Een coördinerende functie met de bedoeling de initiatieven die in de taalregio’s georganiseerd worden te stimuleren en wederzijds kenbaar te maken,

dit alles in samenwerking met de internationale Vincentiaanse Familie.

De Instituten samenbrengen met het oog op de voortzetting en de verspreiding  van de spiritualiteit

en de onderrichtingen van St.Vincent Depaul door concrete projecten in de huidige samenleving.

V. Werking

 1. Zijn lid van de Vincentiaanse Familie in België (VFB),  de Instituten die het huidige Handvest onderschrijven Zij kunnen een afgevaardigde en een plaatsvervang(st)er benoemen.
 2. De afgevaardigden vormen de Raad van de VFB.  Zij beschikken over een beslissende stem in geval van stemming.
 3. Elk Instituut dat deel uitmaakt van de VFB behoudt, in eigen beheer, zijn eigen interne werking en engagementen.
 4. De Raad kan zelf projecten uitwerken, analyseert de voorwaarden tot slagen en neemt alle nodige maatregelen om ze te laten opstarten door het opzetten van commissies en door het toekennen van verantwoordelijkheden en precieze mandaten.
 5. Met het oog op een groei van de nagestreefde doelstellingen van de VFB, moeten de Instituten die er deel van uitmaken steeds opnieuw de concrete modaliteiten van hun engagement duidelijk maken (zie IV. Doelstelling).
 6. Belangrijke beslissingen vergen een voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke instanties van de Instituten die lid zijn van de VFB.  Daarom moet de Raad een voorproject opstellen dat duidelijk het beoogde doel vastlegt, de manieren om dit te verwezenlijken, alsook de menselijke, materiële en financiële participatie die aan elk Instituut voorgesteld wordt.
 7. De beslissingen worden genomen door een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de vertegenwoordigende Instituten [2].
 8. De Raad beslist over een enkel contactadres.
 9. De Raad keurt het verslag en de jaarbalansen van zijn activiteiten goed en stelt ze voor aan elk van zijn leden – Instituten.
 • Een jaarlijkse bijdrage van € 25 kan gevraagd worden aan elk Instituut om de goede administratieve werking van de Raad en de commissies te verzekeren.
 • Elk Instituut kan zich terugtrekken uit de Vincentiaanse Familie na een schriftelijk bericht aan de voorzitter.
 • In geval van moeilijkheden is de Raad gemachtigd om aan het Handvest de verstandigste interpretatie te geven.  Hij kan de tekst ervan om de twee jaar aanpassen in functie van de omstandigheden en de noden [3].

2013

[1] De Vincentiaanse Familie vormt een enkele entiteit, onafhankelijk van de taalregio’s.

[2] Volmachten zijn toegelaten.

[3] Maar altijd met respect voor de stichtingsidee: de broederlijke samenwerking binnen de Vincentiaanse Familie.